ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Ο ήλιος ακτινοβολεί ενέργεια με την μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων (μηκών κύματος) το οποίο χωρίζουμε σε 3 βασικές διακριτές περιοχές συχνοτήτων :

  • Υπεριώδη  290nm - 380nm
  • Ορατή        380nm – 780nm
  • Υπέρυθρη 780nm – 2500nm

Από το σύνολο της ενέργεια που ακτινοβολεί ο ήλιος, μόνο το 2%  εκπέμπεται στην υπεριώδη περιοχή, 47% στην ορατή και τέλος το 51% στην υπέρυθρη. Από το σύνολο λοιπόν της ηλιακής ενέργειας το ανθρώπινο οπτικό όργανο, το μάτι, είναι «ρυθμισμένο» να συλλαμβάνει ένα μικρό έυρος συχνοτήτων της ηλιακής ενέργειας που όμως αντιπροσωπεύει το 47% της συνολικής.

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όσο υψηλότερη η συχνότητα εκπομπής τόσο μεγαλύτερη είναι η ενέργεια που μεταφέρεται από την ακτινοβολία. Αυτό γίνεται πιο εύκολα αντιληπτό αν αναλογιστεί κανείς ότι η υπεριώδης ακτινοβολία υψηλής συχνότητας είναι αυτή που είναι υπεύθυνη για το κάψιμο του ανθρώπινου  δέρματος το καλοκαίρι, ή την αλοίωση των χρωμάτων υλικών που παραμένουν εκτεθειμένα στον ήλιο. Αντίθετα, το ορατό και το υπέρυθρο φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας είναι πολύ λιγότερο επιβλαβής.

Το σύνολο, λοιπόν της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει πάνω σε μια υάλωση μπορεί είτε να ανακλαστεί, είτε να απορροφηθεί, είτε να διέλθει μέσα από την υάλωση σε διάφορα ποσοστά ανάλογα με το είδος της υάλωσης. Σε κάθε περίπτωση όμως, (βασιζόμενοι στην βασική αρχή της Φυσικής ότι η ενέργεια ουτε εξαφανίζεται αλλά ούτε και δημιουργείται από του μηδενός) μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι το άθροισμα των ποσοστών των 3 αποτελεσμάτων της πρόσπτωσης θα πρέπει παντα να δίνει 100%! (π.χ. στο διάφανο λευκό υαλοπίνκα των 3mm 8% της ηλιακής ενέργειας ανακλάται, το 9% αποροφάται και το 83% διέρχεται ανεμπόδιστα). Αυτή είναι γνωστή ως εξίσωση RAT από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Radiation, Absorption, Transmission.

 

 Στην φύση τώρα, πρέπει να γνωρίζουμε, ότι η θερμότητα μεταδίδεται με 3 και μόνον 3 τρόπους :

  • Επαφή (όταν ένα θερμό σώμα έρχεται σε επαφή με ένα ψυχρό)
  • Ανάμιξη (όταν ένα θερμό υγρό ή αέρια αναμιγνύεται με ένα ψυχρό)
  • Ακτινοβολία (όταν θερμότητα περνά μέσα από κενό και προσπίπτοντας πάνω σε κάποιο σώμα είτε ανακλάται, είτε αποροφάται, είτε το διαπερνά)

 

ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

Όταν η ηλιακή ακτινοβολία πέφτει πάνω στην επιφάνεια ενός υαλοπίνακα, ένα μέρος της ανακλάται, ένα μέρος της απορροφάται από την μάζα του και ένα μέρος περνάει μέσα. Η σχέση κάθε ενός μέρους προς το σύνολο της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, καθορίζει τον συντελεστή ανάκλασης, τον συντελεστή απορρόφησης  και τον συντελεστή μετάδοσης.  

 

Συντελεστές Ενέργειας  (Energy Factors)

 

Energy Reflection (ER)                                 =Ανακλώμενη Ενέργεια

Energy Absorption (EA)                                =Απορροφούμενη Ενέργεια

Direct  Energy Transmission (DET) =Άμεσα Μεταδιδόμενη Ενέργεια

Heat Transfer (HT)                                        =Μεταφερόμενη Θερμότητα

 

Συντελεστές φωτός (Light Factors)

 

Κατ’ αναλογία των συντελεστών Ενέργειας, οι  συντελεστές Φωτός ορίζονται αποκλειστικά επάνω στην βάση του ορατού τμήματος του ηλιακού φάσματος (380 έως 780 νανόμετρα).

 

Light Reflection (LR)             = Ανακλώμενο Φώς

Light Transmission (LT)                    = Διερχόμενο Φως

Light Absorption (LA)                        = Απορροφούμενο Φώς

 

 

Ο Ηλιακός Συντελεστής (Solar Factor SF) ή (g) αντιπροσωπεύει την συνολικώς μεταφερόμενη μέσω ενός υαλοστασίου ενέργεια. Είναι κατά συνέπεια το άθροισμα της άμεσα μεταφερόμενης ακτινοβολίας και αυτής η οποία απορροφάται και επανεκπέμπεται προς τον εσωτερικό χώρο.

 

g = te + qi 

 

Παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τους συντελεστές αυτούς σε μια δεδομένη προσπίπτουσα ακτινοβολία, είναι η απόχρωση του γυαλιού, το πάχος του και στην περίπτωση των επιστρωμένων (coated) γυαλιών, η φύση της επίστρωσης.


                                                            Solar Factor (g)          Διερχόμενο Φως

Λευκό γυαλί 4mm                             0,86                                         0,90

Διπλό τζάμι 4+15+4                          0,76                                         0,81

 

 

ΓΥΑΛΙ & ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ


ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

 

Η θερμότητα που νοιώθουμε μας έρχεται από δύο πηγές:

 

1.  Θερμότητα από το ηλιακό φάσμα η οποία δημιουργείται από τις υπεριώδεις ακτίνες (UV), από το ορατό φως και τα μικρού μήκους υπέρυθρα κύματα (IR)

 

2.  Θερμότητα η οποία εκπέμπεται από αντικείμενα (λάμπες, θερμαντικά σώματα κλπ) με την μορφή των μεγάλου μήκους υπέρυθρων κυμάτων (IR).

 


Μετάδοση θερμότητας

 

Όταν υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ δύο σημείων ενός υλικού (στερεού, υγρού ή αερίου) τότε αυτόματα η θερμότητα μεταφέρεται από τα θερμότερα σημεία προς τα ψυχρότερα. Αυτό ισχύει για όλες τις επιφάνειες. Όμως μια γυάλινη επιφάνεια παρουσιάζει την ιδιομορφία να είναι ταυτόχρονα και διαπερατή από την ηλιακή ακτινοβολία, με αποτέλεσμα την ελεύθερη συσσώρευση θερμότητας.

Η θερμότητα εναλλάσσεται (με άλλα λόγια «χάνεται») μέσω της επιφάνειας των υλικών, με τρεις διαφορετικούς τρόπους.

 

Τρόποι μετάδοσης της θερμότητας 

 

  1. Με Επαφή (Conduction)

Η θερμότητα μεταφέρεται από το ένα μόριο (αφού ζεσταθεί), στο επόμενο μέσα στο ίδιο στερεό σώμα ή σε εφαπτόμενα μεταξύ τους σώματα.

 

  1. Με Ανάμιξη (Convection)

Ισχύει για την μεταφορά θερμότητας μεταξύ της επιφάνειας ενός στερεού και ενός υγρού ή αερίου σώματος. Αυτός ο τρόπος μεταφοράς θερμότητας συνεπάγεται κίνηση των μορίων μέσω κυκλοφορίας. Οι διαφορές της θερμοκρασίας μεταξύ των σημείων του υγρού ή αερίου υλικού, προκαλούν κίνηση των μορίων προς τα επάνω καθώς αυτά ζεσταίνονται, με αποτέλεσμα την βαθμιαία εξισορρόπηση της θερμοκρασίας. 

 

  1. Με Ακτινοβολία (Radiation)

Κάθε θερμό σώμα εκπέμπει ενέργεια με την μορφή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διασχίζουν τις ελεύθερες περιοχές (αέρα, κενό) και όταν  συναντήσουν εμπόδιο (κάποιο αντικείμενο), αφήνουν επάνω του μέρος της ενέργειάς τους. Το αντικείμενο αποκτά  θερμότητα, την οποία στην συνέχεια εκπέμπει κ.ο.κ.

Σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος, αυτή η ακτινοβολία λαμβάνει χώρα στην περιοχή της μεγάλου μήκους υπέρυθρης ακτινοβολίας (πάνω από 5.000nm).

 

Θερμική εκπομπή (emissivity) υαλοπινάκων 

 

Τα αντικείμενα ενός χώρου επανεκπέμπουν την θερμότητα που αποκτούν, με την μορφή μεγάλου μήκους  υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR). Οι υαλοπίνακες γενικώς, δεν αφήνουν αυτού του είδους την ακτινοβολία να περάσει, την απορροφούν, θερμαίνονται και επανεκπέμπουν την θερμότητα. Έτσι, ένας κοινός υαλοπίνακας (όχι ανακλαστικός) επανεκπέμπει την θερμότητα προς την ψυχρότερη περιοχή, π.χ. προς τα έξω τον χειμώνα, με αποτέλεσμα να χάνεται ενέργεια. Η τιμή (e) της δυνατότητας εκπομπής (emissivity) ενός κοινού υαλοπίνακα είναι 0,89. Αυτό με άλλα λόγια σημαίνει ότι το 89% της ενέργειας που απορροφάται από την μάζα του γυαλιού, επανεκπέμπεται προς το περιβάλλον (προς την ψυχρότερη πλευρά του) και μόνο το 11% ανακλάται πίσω στην θερμή περιοχή.

 

Η ικανότητα εκπομπής ενός υαλοπίνακα, μπορεί να μεταφραστεί και σαν το επίπεδο απορρόφησης του υαλοπίνακα. Όσο μικρότερη είναι η ικανότητα εκπομπής (δηλ. η απορροφητικότητα), τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάκλαση άρα και η διατηρούμενη στον χώρο θερμότητα.

 

Σημαντική βελτίωση (μείωση) της τιμής δυνατότητας θερμικής εκπομπής (e) των υαλοπινάκων επέφερε η εφεύρεση της επίστρωσης της επιφάνειάς των με ένα μικροσκοπικώς λεπτό, θεωρητικώς αόρατο στρώμα μετάλλων ή μεταλλικών οξειδίων. Οι δε διαρκώς βελτιούμενες τεχνικές επιστρώσεων, έχουν επιτρέψει να γίνουν αποφασιστικά βήματα στην ποιότητα της θερμομόνωσης των υαλοστασίων. 

 

Η χαμηλής εκπομπής (low-e) επίστρωση είναι σχεδιασμένη να αυξάνει την ανάκλαση της απορροφούμενης από το γυαλί θερμότητας προς την πλευρά της πηγής της θερμότητας. Αυτό σημαίνει ότι, αντίθετα με τα κοινά λευκά γυαλιά, οι χαμηλής εκπομπής υαλοπίνακες εξασφαλίζουν το ότι η θερμότητα διατηρείται μέσα σ’ ένα κτίριο τον χειμώνα ή απωθείται προς τα έξω το καλοκαίρι, βελτιώνοντας την θερμική άνεση.

 

Η ικανότητα εκπομπής επιδρά μόνο στην μεγάλου μήκους υπέρυθρη ακτινοβολία ενώ δεν έχει ουσιαστικά επίπτωση στον έλεγχο της ηλιακής ακτινοβολίας. Προκειμένου να συνδυαστεί ο έλεγχος της θερμοπερατότητας με τον έλεγχο της ηλιακής ακτινοβολίας, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν γυαλιά με επικαλύψεις οι οποίες συνδυάζουν και τις δύο λειτουργίες.

 

Θερμοκρασία υαλοστασίων και άνεση 

 

Το να νοιώθει κάποιος άνετα σ’ ένα χώρο δεν εξαρτάται μόνο από την θερμοκρασία του αέρα εντός του χώρου, αλλά και από την ενδεχόμενη εγγύτητά του σε ψυχρές επιφάνειες. Το ανθρώπινο σώμα, όταν βρεθεί κοντά σε ψυχρές επιφάνειες όπως π.χ. ένα υαλοστάσιο με μικρή θερμομόνωση, αντιδρά σαν θερμαντικό σώμα, αποβάλλοντας θερμότητα. Η διαχεόμενη μ’ αυτόν τον τρόπο ενέργεια, έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία μιας ενοχλητικής αίσθησης ψύχρας.

 


Συντελεστής θερμοπερατότητας U-Value (ή συντελεστής Κ)

 

Η μεταφορά θερμότητας μέσω μιας επιφάνειας και με τους τρεις τρόπους (επαφή, ανάμειξη και ακτινοβολία), αποδίδεται από τον συντελεστή U-value (γνωστό και ως συντελεστή Κ). Πρόκειται για τον βαθμό απώλειας θερμότητας (σε Watt), μέσω επιφάνειας 1m2, για διαφορά θερμότητας 1 βαθμού Kelvin, μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

 

Η συνολική θερμική μόνωση ενός παραθύρου εξαρτάται από την θερμική μόνωση του πλαισίου, την θερμική μόνωση του υαλοστασίου και τους αποστάτες θερμοδιακοπής και αποδίδεται από τον συντελεστή Uw, ενώ

 

η θερμική μόνωση μόνο του υαλοστασίου αποδίδεται από τον συντελεστή Ug.

 


Εξέλιξη του συντελεστή θερμοπερατότητας των υαλοστασίων

 

Ένα υαλοστάσιο με μονό υαλοπίνακα πάχους 6mm, έχει U = 5,7W/(m2.K)

 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 εμφανίζονται οι πρώτοι διπλοί υαλοπίνακες, οι οποίοι συναρμολογούνταν και τοποθετούνταν επί τόπου. Αργότερα κατά την δεκαετία του 1960, τα εργοστάσια παρήγαγαν ερμητικά σφραγισμένους διπλούς υαλοπίνακες. Η ιδέα των διπλών υαλοπινάκων ήταν να δημιουργήσουν ένα διάκενο γεμισμένο με ξηρό αέρα ανάμεσα σε δύο φύλλα υαλοπινάκων, δεδομένου ότι το γυαλί έχει θερμοαγωγιμότητα 1W/(m.K) ενώ ο αέρας μόλις 0,025W/(m.K), με αποτέλεσμα να βελτιώνονται τα μονωτικά χαρακτηριστικά και να μειώνεται ο συντελεστής θερμοπερατότητας (Ug) ενός υαλοστασίου

 

Ένα υαλοστάσιο με διπλό υαλοπίνακα, αποτελούμενο από δύο κοινούς υαλοπίνακες 5mm με 12mm διάκενο αέρα, ανάμεσά τους, έχει U = 2,8W/(m2.K)

 

Αργότερα επήλθε νέα βελτίωση με την αντικατάσταση του αέρα με ευγενή αέρια (Argon, krypton) τα οποία έχουν μικρότερη θερμοαγωγιμότητα από τον αέρα ώστε να μειώνουν την μετάδοση θερμότητας με επαφή, αλλά και μεγαλύτερη πυκνότητα ώστε να περιορίζουν την μετάδοση θερμότητας με ανάμιξη (κάνουν δυσκολότερη την κίνηση). 

 

Όμως αποφασιστικής σημασίας βήμα στην ποιότητα της θερμικής μόνωσης των υαλοστασίων αποτέλεσε η ανάπτυξη νέων τεχνικών επίστρωσης. Εφαρμόζοντας μία μεταλλική επικάλυψη στην επιφάνεια ενός υαλοπίνακα, τον μετατρέπουμε σε Υψηλής Αποδοτικότητας (High-performance) ή όπως αλλιώς αποκαλείται  Χαμηλής θερμικής εκπομπής low-emissivity (Low-E).

 

Ένα υαλοστάσιο με διπλό υαλοπίνακα, αποτελούμενο από έναν κοινό υαλοπίνακα 5mm και έναν υψηλής αποδοτικότητας (high performance) υαλοπίνακα 5mm, με 14mm διάκενο, γεμισμένο με αέριο, έχει U = 1,1W/(m2.K)

 

Για να αντιληφθούμε καλύτερα την βαρύτητα των ανωτέρω τιμών Ug των υαλοστασίων, μπορούμε να τις συγκρίνουμε με τον συντελεστή θερμοπερατότητας ενός τοίχου χωρίς μόνωση στο εσωτερικό του, ο οποίος έχει Ug=1,5W/(m2.K) περίπου, ενώ ένας τοίχος με μόνωση, έχει Ug μικρότερο από 0,6W/(m2.K).

 

3ης γενιάς επιστρωμένοι (coated) υαλοπίνακες Low-e

 

Ενδεικτικά αναφέρεται εδώ ότι ένας κοινός υαλοπίνακας έχει μια φυσιολογική ικανότητα εκπομπής 0,89 (11%), την ώρα που επιστρωμένοι υαλοπίνακες έχουν αντίστοιχα:

            K-Glass           e=0,30  (70%)

            Sunergy          e=0,15  (85%)

            TOP N e=0,10  (90%)

            ENERGY N   

            STOP RAY      e=0,02  (98%)

 

Επιλεκτικότητα

 

Η θερμότητα που μπαίνει σ’ ένα δωμάτιο, προέρχεται στο σύνολό της από την ηλιακή ακτινοβολία (Ορατό φώς, Υπεριώδης ακτινοβολία και Υπέρυθρες ακτίνες).

Η ποσότητα της θερμότητας που μπαίνει σ’ ένα δωμάτιο, μπορεί να περιοριστεί χωρίς να μειωθεί το εισερχόμενο φώς, με την χρήση υψηλής αποδοτικότητας επιστρωμένων υαλοπινάκων (high-performance coated glass), οι οποίοι αποτρέπουν την είσοδο της Υπεριώδους και Υπέρυθρης ακτινοβολίας, ενώ επιτρέπουν την είσοδο του ορατού φωτός.

 

Η σχέση ανάμεσα στον συντελεστή διερχόμενου φωτός (LT Light Transmission) και στον ηλιακό συντελεστή (g Solar Factor) ενός υαλοπίνακα είναι αυτό που αποκαλείται  επιλεκτικότητα (selectivity) ενός υαλοπίνακα.

 

    Light Transmission (LT)

            Selectivity   =  --------------------------------------

                                          Solar Factor (SF ή g)

 

Οι τιμές που μπορεί να πάρει η επιλεκτικότητα ενός υαλοπίνακα κυμαίνονται ανάμεσα στο 0 και το 2.

0 έχει ένας αδιαφανής υαλοπίνακας

2 είναι η καλύτερη δυνατή επιλεκτικότητα αφού το φώς αντιπροσωπεύει το 50% του ηλιακού φάσματος.

Όσο πλησιέστερα προς το 2 είναι η τιμή, τόσο πιο επιλεκτικός είναι ο υαλοπίνακας.

 

 

ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

 

Ο ήλιος μπορεί να θερμάνει υπερβολικά ένα κτίριο με μεγάλα ανοίγματα. Η προερχόμενη από τον ήλιο θερμότητα, εισέρχεται μέσα στο δωμάτιο άμεσα και έμμεσα (μετά την απορρόφησή της από  το τζάμι). Όλη αυτή η ακτινοβολία διαπερνά το κτίριο και φτάνει σε τοίχους , πατώματα και έπιπλα τα οποία απορροφούν μέρος της και θερμαίνονται. Ακολούθως επιστρέφουν την θερμότητά τους με την μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR) μήκους πάνω από 2.500nm. Καθώς οι υαλοπίνακες είναι αδιαπέραστοι από τέτοια μεγάλου μήκους ακτινοβολία, αυτή διαχέεται στο εσωτερικό του δωματίου, αυξάνοντας σταδιακά την θερμοκρασία. Έτσι λειτουργεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

 

Ένας έχρωμος (tinted) υαλοπίνακας ή ένας υαλοπίνακας με επίστρωση ελέγχου της ηλιακής ακτινοβολίας (solar control), επιτρέπουν να εισέλθει λιγότερη θερμότητα στο δωμάτιο, πράγμα που σημαίνει λιγότερη αύξηση της θερμότητας.

 

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι επιθυμητό στα σπίτια κατά την διάρκεια των ψυχρών περιόδων του έτους, όμως είναι ανεπιθύμητο σε κοινόχρηστα κτίρια στα οποία ο μεγάλος αριθμός εργαζομένων, οι ηλεκτρικές συσκευές και τα φώτα, συντελούν στην αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις το φαινόμενο του θερμοκηπίου σημαίνει αυξημένες δαπάνες κλιματισμού άρα η προστασία των κτιρίων έναντι της εισερχόμενης ηλιακής ενέργειας είναι χρήσιμη.

 

Βέβαια η ποσότητα του εισερχόμενου ήλιου εξαρτάται από τον προσανατολισμό του παραθύρου. Στο βόρειο ημισφαίριο τα βορεινά παράθυρα αφήνουν λιγότερο ήλιο να μπεί μέσα, ενώ τα μεσημβρινά (νότια) αφήνουν πολύ ήλιο να μπεί τον χειμώνα και λιγότερο το καλοκαίρι. Τόσο τα δυτικά όσο και τα ανατολικά παράθυρα αφήνουν τον ήλιο να μπεί όλο τον χρόνο, ενώ τα δυτικά έχουν και το μειονέκτημα να δέχονται τον ήλιο στο τέλος της ημέρας, όταν το κτίριο είχε ήδη αρκετό χρόνο για να θερμανθεί. Τα ανοίγματα δυτικού προσανατολισμού, είναι τα περισσότερο κρίσιμα όταν προσπαθούμε να ελέγξουμε την εισερχόμενη ηλιακή ενέργεια.

 

Στα κτίρια που χρησιμοποιούνται σαν κατοικίες,

-            το καλοκαίρι είναι επιθυμητός ένας χαμηλός ηλιακός συντελεστής (solar factor ή g), σε συνδυασμό με ένα λίγο-πολύ υψηλό επίπεδο φωτοπερατότητας (Light Transmission).

-            τον χειμώνα, είναι επιθυμητά ένας υψηλός ηλιακός συντελεστής (g) και ένα υψηλό επίπεδο φωτοπερατότητας (LT). 

Στα κτίρια που χρησιμοποιούνται για γραφεία, σε αντίθεση με τις κατοικίες,

-            τον χειμώνα, εφ’ όσον η προσλαμβανόμενη θερμοκρασία είναι υψηλή, θα πρέπει να αναζητηθούν λύσεις για τον περιορισμό της ηλιακής ακτινοβολίας.

facebook twitter youtube linkedin

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Β.Ι.Π.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ Γ'
Ο.Τ. 37
ΟΔΟΣ ΝΒ7
574 00
ΣΙΝΔΟΣ
Τηλ.: 2310 777 777
Φαξ: 2310 777 778-9

ΕΔΡΑ

ΑΜΙΣΙΑΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τ.Θ. 1345
65403
ΚΑΒΑΛΑ
Τηλ: 2510 326 124
Φαξ: 2510 326 392

ΕΚΘΕΣΗ

12ο χλμ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ
14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

E-MAIL

Πωλήσεις
sales@prismaglass.gr Λογιστήριο
logistirio@prismaglass.gr Πληροφορίες
info@prismaglass.gr
Login-iconLogin