ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Οι ανοχές που παρουσιάζονται στις παρακάτω παραγράφους περιγράφονται αναλυτικά στις Ευρωπαϊκές νόρμες και αφορούν αποκλειστικά μονολιθικούς υαλοπίνακες :

EN 572-2

EN 572-3

EN 572-4

EN 572-5

EN 572-6

 

1.3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΠΑΧΩΝ

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 572 μέρος 2 οι παρακάτω ανοχές πάχους των υαλοπινάκων θεωρούνται αποδεκτές:

Ονομαστικό πάχος σε mm

Ανοχή πάχους σε mm

3

±0,2

4

±0,2

5

±0,2

6

±0,2

8

±0,3

10

±0,3

12

±0,3

15

±0,5

19

±1,0

25

±1,0

 

 

 

1.3.2 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η γενικά αποδεκτή ανοχή στην διάσταση κοπής ενός υαλοπίνακα, που προσδιορίζεται από την Ευρωπαϊκή νόρμα EN 572 και EN 1096-1, είανι ανεξάρτητα από το πάχος του υαλοπίνακα και καθορίζεται σε:

±0,2mm/m 

Αυτό σημαίνει ότι για κάθε μέτρο μήκους του υπό έλεγχο υαλοπίνακα, ±0,2mm είναι αποδεκτά. Εάν για παράδειγμα ο υαλοπίνακας έχει μήκος χ=2,5m και πλάτος y=0,5m τότε οι αποδεκτές αποκλίσεις είναι για το μεν μήκος ± 0,5mm και για το δε πλάτος ± 0,1mm.

Εντούτοις, είναι σημαντικό να συνυπολογίσει κανείς στην ανοχή κοπής την απόκλιση από την κατακόρυφο, γνωστή ως «αιθέρα». Αυτή η απόκλιση εξαρτάται έντονα από το πάχος του γυαλιού ως εξής :

 

Πάχος Υαλοπίνακα σε mm

Απόκλιση σε mm

4, 5, 6 

± 1,0

8, 10 

± 2,0

12 

±3,0

15 

+5 / -3

19 

+6 / -3

 

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει κανείς να αθροίσει στις κανονικές αποκλίσεις κοπών και αυτές τις τιμές.

Στο προηγούμενο παράδειγμα, εάν ο υπό εξέταση υαλοπίνακας ήταν 6mm τότε αποδεκτή ανοχή κοπής για την χειρότερη από τις σχηματιζόμενες ακμές θα ήταν για το μεν μήκος ±1,5mm και για το δε πλάτος ±1,1mm. Εάν όμως ο υαλοπίνακας ήταν 12mm τότε οποιαδήποτε απόκλιση στο μήκος εντός του ορίου ±3,5mm και του πλάτους εντός του ορίου ±3,1mm είναι αποδεκτή και δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο απόριψης του υαλοπίνακα.

 Σε περίπτωση που το σχήμα του υαλοπίνακα εμπεριέχει οξεία γωνία, τότε ο υπολογισμός των επιτρεπτών ανοχών στις απολήξεις των γωνιών, γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

 

ΓΩΝΙΑ

Απόκλιση απόληξης Χ

& le; 12,5°

-30mm

& le; 20°

-18mm

& le; 3

-12mm

& le; 45°

-8mm

 

 

 

 

 

 

 Οι τιμές που εμφανιζονται σε αυτόν τον πίνακα, είναι ανεξάρτητες του πάχους του υαλοπίνακα.

Επίσης, πρέπει να τονισθεί, ότι η απουσία της απόληξης δημιουργεί μια «ασαφή περιοχή», μέσα στην οποία οποιαδήποτε ανωμαλία, είτε περιμέτρου είτε επιφανείας, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο απόριψης.

Η αποδεκτή ανοχή κατά την σύγκριση των  διαγωνίων ενός παραλληλόγραμμου υαλοπίνακα είναι :

±2,0mm

Η ανοχή αυτή είναι ανεξάρτητη του πάχους του υαλοπίνακα.

 

1.3.2.1 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΛΕΙΑΝΣΗ

          Οι επιτρεπτές ανοχές εξαρτώνται από το είδος της κατεργασίας. Όποιες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από τις προδιαγραφές αυτής της παραγράφου, θα πρέπει κανεις να αναφερθεί στις Ευρωπαϊκές νόρμες:

  • EN 12150 (Glass in building- thermally toughened glass),
  • EN 1863 (Glass in buildings – Heat strengthened glass),
  • EN 1096-1 Glass in building, Coated glass).

 

  • ΠΑΡΑΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ

Στην περίπτωση που οι υαλοπίνακες έχουν υποστεί κατεργασία περιμετρικής λείανσης, τότε υπάρχουν 2 διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις ανεκτών ανοχών :

Α) Λείανση με γυαλόχαρτο

Β) Λείανση με αδαμαντοδόρο εργαλείο

Στην πρώτη περίπτωση ισχύουν ακριβώς οι ίδιοι περιορισμοί με αυτούς που ισχύουν για ακατέργαστους υαλοπίνακες.

Στην δεύτερη περίπτωση ανεκτές θεωρούνται οι ανοχές που βρίσκονται εντός των ορίων που περιγράφονται παρακάτω:

 

ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ (mm)

ΠΑΧΟΣ & le; 12mm

ΠΑΧΟΣ > 12mm

& le; 1000

± 1,5

± 2,0

& le; 2000

±2,0

± 2,5

& le; 3000

+2,0 /-2,5

± 3,0

& le; 4000

+2,0 /-3,0

+3,0 /-4,0

& le; 5000

+2,0 /-4,0

+3,0 /-5,0

& le; 6000

+2,0 /-5,0

+3,0 /-5,0

 

Οι επιτρεπτές ανοχές στην απόκλιση των διαγωνίων υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τις τιμές του παραπάνω πίνακα με τον συντελεστή 1,42.

 

  • ΦΟΡΜΕΣ

          Ομοίως για τους μη παραλληλόγραμμους περιμετρικά κατεργασμένους υαλοπίνακες, ισχύει ο παρακάτω πίνακας ανεκτών αποκλίσεων από τις ονομαστικές διαστάσεις :

Μήκος Πλευράς  (mm)

Πάχος & le; 12mm

Πάχος > 12mm

 

Standard (mm)

Special (CNC)mm

Standard (mm)

Special (CNC)mm

& le; 1000

± 2,0

-1,0/+1,0

± 3,0

-2,0/2,0

& le; 2000

± 3,0

-1,5/+1,0

± 4,0

-2,5/+2,0

& le; 3000

± 4,0

-2,0/+1,0

± 5,0

-3,0/+2,0

& le; 4000

± 5,0

-2,5/+1,0

± 6,0

-3,5/+2,0

& le; 5000

- 8,0 / +5,0

-4,0/+2,0

- 9,0 / +6,0

-5,0/+3,0

& le; 6000

-10,0/ +5,0

-5,0/+2,0

-11,0/ +6,0

-6,0/+3,0

 

Η στήλη με τον χαρακτηρισμό “special” αναφέρεται σε, κατά ειδική παραγγελία, περιμετρική λείανση από αδαμαντοφόρο εργαλείο η οποία πραγματοποιείται σε κέντρο κατεργασίας CNC.

 

  • ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΑΠΟΤΜΗΣΕΙΣ > 100 Χ 100 mm 

Όταν υπάρχουν γωνιακές αποτμήσεις μεγαλύτερες των 100χ100mm τότε οι μέγιστες επιτρεπτές ανοχές τόσο ως προς την θέση όσο και ως προς το μέγεθος είναι  :

± 4,0mm 

Σε περίπτωση που η απότμηση πραγματοποιηθεί κατόπιν συμφωνίας σε κέντρο κατεργασίας CNC, τότε η ανοχή είναι :

± 2,0mm 

 

 

1.3.3 ΕΓΚΟΠΕΣ ΑΤΡΟΧΙΣΤΕΣ

Οι ανοχές των εγκοπών τόσο ως προς την διάσταση όσο και ως προς την θέση, εξαρτώνται από το μέγεθος της εγκοπής και από τον τρόπο που αυτή δημιουργείται. Έτσι υπάρχει ο παρακάτω πίνακας καθορισμού των επιτρεπτων αποκλίσεων :

Μήκος εγκοπής (mm)

ΑΝΟΧΗ (mm)  χειρός

ANOXH (mm) CNC

& le; 500

±5,0

± 4,0

& le;1000

±6,0

±4,0

& le;2000

±6,0

±4,0

& le;3400

±6,0

±4,0

& le;6000

±6,0

±5,0

 

Ως προς την ακρίβεια της θέσης, η μέγιστη επιτρεπτή απόκλιση σε περίπτωση χειροκίνητης κατασκευής είναι:

± 4,0mm

Ενώ για την περίπτωση που η κατεργασία γίνει κατόπιν συμφωνίας σε κέντρο κατεργασίας CNC, τότε η μέγιστη επιτρεπτή απόκλιση θέσης είναι :

± 3,0mm 

 

1.3.4 ΑΠΟΤΜΗΣΕΙΣ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ

Κανονική ανοχή :

±2,0mm 

Ανοχή κατεργασίας από κέντρο κατεργασίας CNC :

± 1,5mm

 

1.3.5. ΓΩΝΙΑΚΗ ΕΓΚΟΠΗ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΗ

Σε περιπτώσεις γωνιακών εγκοπών και για εσωτερικές ακτίνες όχι μικρότερες των 15mm, ισχύουν οι εξής κανονικές ανοχές :

Ως προς την θέση          ± 3mm

Ως προς την διάσταση  ±2mm 

Για περιπτώσεις όπου κατόπιν συμφωνίας η εγκοπή κατασκευάζεται από κέντρο κατεργασίας CNC, οι ειδικές ανοχές προσδιορίζονται ως εξής (πάντα με την προυπόθεση ότι η ελάχιστη εσωτερική ακτίνα δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15mm):

Ως προς την θέση           ± 2,0mm

Ως προς την διάσταση   ± 1,5mm 

 

1.3.6. ΕΓΚΟΠΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ

Οι ανοχές των εγκοπών τόσο ως προς την διάσταση όσο και ως προς την θέση, εξαρτώνται από το μέγεθος της εγκοπής και από τον τρόπο που αυτή δημιουργείται. Έτσι υπάρχει ο παρακάτω πίνακας καθορισμού των επιτρεπτών αποκλίσεων (με την προυπόθεση ότι η ελάχιστη εσωτερική ακτίνα δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15mm):

 

Μήκος εγκοπής (mm)

ΑΝΟΧΗ (mm)  χειρός

ANOXH (mm) CNC

& le; 500

±2,0

±1,5

& le;1000

±3,0

±1,5

& le;2000

±3,0

±1,5

& le;3400

±4,0

±1,5

 

 

1.3.7. ΑΝΟΧΕΣ ΤΡΥΠΩΝ

1.3.7.1. ΑΝΟΧΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΡΥΠΑΣ

Η μέγιστη επιτρεπτή ανοχή ως προς την διάμετρο μιας τρύπας είναι :

Για διάμετρο & le; 30mm : ± 1,0mm 

Για διάμετρο ≥ 30mm : ± 2,0mm

 

1.3.7.2. ΑΝΟΧΗ ΘΕΣΗΣ ΤΡΥΠΑΣ

Η μεγιστη αποδεκτή απόκλιση ως προς τον προσδιορισμό του κέντρο μιας τρύπας είναι ανεξάρτητη τόσο από το πάχος του υαλοπίνακα όσο και από την διάμετρο της τρύπας. Εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την απόσταση που  έχει η τρύπα από το οριζόμενο σημείο αναφοράς (συνήθως μια από τις ορθές γωνίες του υαλοπίνακα). Ο παρακάτω πίνακας ορίζει τις μέγιστες επιτρεπτές αποκλίσεις ώστε ο υαλοπίνακας να μην κρίνεται αποριπτέος :

Απόσταση από την μικρή πευρά

Απόκλιση X (mm)

Απόσταση από την μεγάλη πλευρά

Απόκλιση Y (mm)

 
 

& le; 1000

± 1,0

& le; 1000

± 1,0

 

>1000

± 2,0

& le;3000

± 2,0

 

 

 

& le;4500

± 3,0

 

 

 

>4500

± 4,0

 

 

 

1.3.8. ΑΝΟΧΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΩΝ

1.3.8.1. ΑΠΛΗ ΚΟΠΗ

Η ακμή που προκύπτει από την κοπή του κοινου γυαλιού Φλόατ είναι συνήθως επίπεδη, και αιχμηρή. Πολλές φορές είναι πιθανή η ανομοιόμορφη αποκόληση τμημάτον υάλου ιδιαίτερα στα μεγάλα παχη και στα μη παραλληλόγραμμα σχήματα. Ελαφρές κατακόρυφες κυματοειδής γραμμές είναι επίσης πιθανό να εμφανιστούν.

Λεπτές φολίδες (Γνωστές και ως «Πεταλούδες») είναι επίσης πιθανό να αποκοληθούν από την επιφάνεια του γυαλιού.  Σε περίπτωση που το πάχος του γυαλιού στο σημείο που αποκολήθηκε η φολίδα δεν μειώνεται περισσότερο από 15% του αρχικού πάχους τότε ο υαλοπίνακας δεν κρίνεται αποριπτέος. Επίσης, εφόσον η  μέγιστη ακτίνα της φολίδας δεν ξεπερνά τα 3mm ο υαλοπίνακας θεωρείται αποδεκτός.

 

1.3.8.2. ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΛΕΙΑΝΣΗ (ΑΠΛΗ)

Ο υαλοπίνακας λειένεται περιμετρικά ώστε οι ακμές του να μην είναι κοφτερές με γυαλόχαρτο και καταλήγει στην επιθυμητή διάσταση. Φολίδες και «ακατέργαστες» περιοχές είναι επιτρεπτές.

 

1.3.8.3. ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΛΕΙΑΝΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Η περίμετρος του υαλοπίνακα λειένεται με αδαμαντοφόρα εργαλεία. Οι λειασμένες ακμές έχουν ματέ όψη. Φολίδες και «ακατέργαστες» περιοχές δεν είναι αποδεκτές.

 

1.3.8.4. ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΛΕΙΑΝΣΗ ΜΕ ΓΥΑΛΙΣΜΑ

Η περίμετρος του υαλοπίνακα λειένεται με αδαμαντοφόρα εργαλεία και στην συνέχεια γυαλίζεται. Περιοχές με ματέ όψη δεν είναι αποδεκτές. Εντούτοις εναλλαγές της όψης του γυαλίσματος καθώς και ελαφρά σημάδια στην συνέχεια του γυαλίσματος δεν αποτελούν λόγους απόριψης του υαλοπίνακα.

facebook twitter youtube linkedin

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Β.Ι.Π.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ Γ'
Ο.Τ. 37
ΟΔΟΣ ΝΒ7
574 00
ΣΙΝΔΟΣ
Τηλ.: 2310 777 777
Φαξ: 2310 777 778-9

ΕΔΡΑ

ΑΜΙΣΙΑΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τ.Θ. 1345
65403
ΚΑΒΑΛΑ
Τηλ: 2510 326 124
Φαξ: 2510 326 392

ΕΚΘΕΣΗ

12ο χλμ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ
14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

E-MAIL

Πωλήσεις
sales@prismaglass.gr Λογιστήριο
logistirio@prismaglass.gr Πληροφορίες
info@prismaglass.gr
Login-iconLogin